ޝައްކު ބަލި: އީމާންކަމާމެދު އުފެދޭ ވަސްވާސް

ނުބައި ވަސްވާސްތައް ހިތަށް ވަނުމަކީ، އީމާންކަން ހިތުގައި ނެތުމުން މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ތިމާ އީމާންކަމުން ބޭރު ކުރުވާ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އީމާންވީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށްވެސް ބައެއްފަހަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޝައްކުބަލި: ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެތް؟

ޝައްކުތަކާއި ވަހުމުތައް ގިނަވުމުގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. އެކި މީހުންނަށް ޝައްކުތަކާއި ވަހުމުތައް އުފެދެނީ އެކި ކަންކަމުގައެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް، ޠަހާރަތުގެ ކަންތައްތަކުގަ އާއި ނަމާދުގެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަލިމަޑުކަމުން ލިބޭ ފިލާވަޅާއި އިބުރަތް

ދުނިޔެއަކީ މުޞީބާތްތަކާއި އާފާތްތަކުގެ ގޮވައްޗެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ޙަޔާތުގައި ބުރައުފުލަން ޖެހުމާއި، ހިތްނުރުހޭ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތި ވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ މަގަކީ އެއީއެވެ. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފަހި ވިސްނުން

ޚިޔާލުތަކަކީ އިންސާނާގެ އިހުސާސްތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ބަދުލުކޮށްލައެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި، އަހަރުމެންނަށް މާތް ﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް