ފަސްކަމެއްގެ ކުރިން ފަސްކަމެއް ލިބިގަންނާށެވެ!

އިންސާނާގެ ހުރިހާވެސް ރައުސްމާލަކީ އޭނާ މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ މަދު ވަގުތުކޮޅެވެ. އޭނާގެ ޢުމުރަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަދު ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ދިރިއުޅުމާއި މެދުވިސްނާލައިފިނަމަ ފެންނާނީ މަދު ހިނދުކޮޅުތަކެކެވެ. އެ ހިނދުކޮޅުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައި، އެގަޑިތައް ބޭކާރުގޮތުގައި ނަގާނުލައިފި މީހާއަކީ ކާމިޔާބު...
Read more
ފަސްކަމެއްގެ ކުރިން ފަސްކަމެއް ލިބިގަންނާށެވެ!

އިންސާނާގެ ހުރިހާވެސް ރައުސްމާލަކީ އޭނާ މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ މަދު ވަގުތުކޮޅެވެ. އޭނާގެ ޢުމުރަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަދު ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ދިރިއުޅުމާއި މެދުވިސްނާލައިފިނަމަ ފެންނާނީ މަދު ހިނދުކޮޅުތަކެކެވެ. އެ ހިނދުކޮޅުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައި، އެގަޑިތައް ބޭކާރުގޮތުގައި ނަގާނުލައިފި މީހާއަކީ ކާމިޔާބު...
Read more