ދަރީންގެ ކާމިޔާބަށް ހެޔޮ ދުއާ ކުރުން

ގިނަ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުދިންނަށް ރިވެތި އަޚްލާޤު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ދަތިވާ ދަތިވުމެވެ. ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއްގެ ވެރި ބަޔަކަށް އެކުދިން ހެދުމަކީ ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފަޔަކުވެސް އެންމެ އެދޭނޭ ކަންތަކެވެ. އަދި އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު މަގުން ދައްކައިދެވޭތޯ ކުރެއްވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް މައިންބަފައިން ތިބީ ތައްޔާރަށެވެ. އެތައްބަޔަކު އެމީހުންގެ ދަރީންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެތަކެއް ޤުރްބާނީތަކެއްވަމުންދާއިރު ބެލެނިވެރިން ވިސްނާލުން މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ދަރިންގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މައިންބަފައިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދަރީންގެ ކާމިޔާބަށް ހެޔޮ ދުއާ ކުރުން

ގިނަ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުދިންނަށް ރިވެތި އަޚްލާޤު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ދަތިވާ ދަތިވުމެވެ. ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއްގެ ވެރި ބަޔަކަށް އެކުދިން ހެދުމަކީ ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފަޔަކުވެސް އެންމެ އެދޭނޭ ކަންތަކެވެ. އަދި އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު މަގުން ދައްކައިދެވޭތޯ ކުރެއްވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް މައިންބަފައިން ތިބީ ތައްޔާރަށެވެ. އެތައްބަޔަކު އެމީހުންގެ ދަރީންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެތަކެއް ޤުރްބާނީތަކެއްވަމުންދާއިރު ބެލެނިވެރިން ވިސްނާލުން މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ދަރިންގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މައިންބަފައިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވާލުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސް ކަމާއި، ހިތްދަތިކަމަކީ މި ދުނިޔޭގައި މެދުވެރިވާ އިމްތިޙާނުތަކެކެވެ. މިފަދަ ވަގުތު ތަކުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް، ތިމާގެ ނަފްސު ހެޔޮ މަގުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އެ ހިތާމަތަކުން އަރައިގަނެ، ބާއްޖަވަރި ޙަޔާތަކަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ހިތާމައެއް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމެއް ކުރިމަތިވުމުން ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ދުވަހީ ވިސްނުމުގައި ދިރުއުޅުން ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލަކަށް ތައްޔާރުވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަންބޮޑުވުމާއި ނުތަނަވަސްކަން ކުރިމަތިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވާލުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސް ކަމާއި، ހިތްދަތިކަމަކީ މި ދުނިޔޭގައި މެދުވެރިވާ އިމްތިޙާނުތަކެކެވެ. މިފަދަ ވަގުތު ތަކުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް، ތިމާގެ ނަފްސު ހެޔޮ މަގުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އެ ހިތާމަތަކުން އަރައިގަނެ، ބާއްޖަވަރި ޙަޔާތަކަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ހިތާމައެއް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމެއް ކުރިމަތިވުމުން ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ދުވަހީ ވިސްނުމުގައި ދިރުއުޅުން ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލަކަށް ތައްޔާރުވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަންބޮޑުވުމާއި ނުތަނަވަސްކަން ކުރިމަތިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކީރިތި ގުރްއާނާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުން

ކީރިތި ޤުރްއާންގައިވާ ބަސްފުޅުތަކަށް ފުންކޮށްވިސްނާ ފިކުރުކޮށް އެ ބަސްފުޅުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް މާތް ﷲ ވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ، ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތަކާމެދު ވިސްނާ، އެއާޔަތްތަކުގައިވާ ކަންކަމުން ޢިބްރަތް ލިބިގަނެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާ، ކީރިތި ޤުރްއާންގައިވާ އެންގެވުންތަކާ ގުޅުވާލައި، ކާއިނާތުގެ ވެރި ރައްބުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންގަނެ ދިރިއުޅުން އެގޮތުގައި ބިނާކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އަދުގެ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެޤުރްއާނާމެދު ޣާފިލުވެފައެވެ. ޤުރްއާން ކިޔެވިއެއްކަމަކު، އޭގެ މާނައާމެދު ނުވިސްނައެވެ. އޭގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެއެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކީރިތި ގުރްއާނާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުން

ކީރިތި ޤުރްއާންގައިވާ ބަސްފުޅުތަކަށް ފުންކޮށްވިސްނާ ފިކުރުކޮށް އެ ބަސްފުޅުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް މާތް ﷲ ވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ، ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތަކާމެދު ވިސްނާ، އެއާޔަތްތަކުގައިވާ ކަންކަމުން ޢިބްރަތް ލިބިގަނެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާ، ކީރިތި ޤުރްއާންގައިވާ އެންގެވުންތަކާ ގުޅުވާލައި، ކާއިނާތުގެ ވެރި ރައްބުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންގަނެ ދިރިއުޅުން އެގޮތުގައި ބިނާކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އަދުގެ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެޤުރްއާނާމެދު ޣާފިލުވެފައެވެ. ޤުރްއާން ކިޔެވިއެއްކަމަކު، އޭގެ މާނައާމެދު ނުވިސްނައެވެ. އޭގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެއެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ﷲ އާމެދު ދޮގުހެދުމުގެ ނުބައިކަން

ދޮގު ހެދުމަކީ ނުބައިވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. ދޮގުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ނުބައިކަން ބޮޑު އެއްކަމަކީ މާތް ﷲ އާމެދު ތިމާއަށް ނޭނގޭ އެއްޗެއް ބުނުމެވެ. ނުވަތަ އެކަމުގައި ތިމާއަށް ޢިލްމު ލިބިފައިނުވާ ކަމެއްގައި ބަސްބުނުމެވެ. މާތް ﷲ ގެ މައްޗަށް ދޮގުބަސްތަކެއް ބުނެ ދޮގުހެދުމެވެ. މިކަމުގެ ނުބައިކަންކަން ބަޔާންކުރައްވައި އެއިލާހު ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ” (الزمر: 32) މާނައީ: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ﷲ އާމެދު ދޮގުހެދުމުގެ ނުބައިކަން

ދޮގު ހެދުމަކީ ނުބައިވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. ދޮގުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ނުބައިކަން ބޮޑު އެއްކަމަކީ މާތް ﷲ އާމެދު ތިމާއަށް ނޭނގޭ އެއްޗެއް ބުނުމެވެ. ނުވަތަ އެކަމުގައި ތިމާއަށް ޢިލްމު ލިބިފައިނުވާ ކަމެއްގައި ބަސްބުނުމެވެ. މާތް ﷲ ގެ މައްޗަށް ދޮގުބަސްތަކެއް ބުނެ ދޮގުހެދުމެވެ. މިކަމުގެ ނުބައިކަންކަން ބަޔާންކުރައްވައި އެއިލާހު ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ” (الزمر: 32) މާނައީ: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަފްސު އިސްލާހުކުރުން: ދެ ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު

އިހުގެ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅެއްގައިވެއެވެ. ނަފްސަކީ އަޅާއާއި ކީރިތި ވަންތަ ﷲ އާ ދެމެދުގައިވާ ފަރުދާއެކެވެ. އެ ފަރުދާ ހުރަސްކޮށްގެން މެނުވީ އޭނާއަށް އޭނާގެ ވެރި ރައްބުގެ ޙަޟުރަތަށް ނުދެވޭނެތެވެ. މީސްތަކުގެ ނަފްސުތަކާއި އެމީހުންނާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމަށް ބަލާއިރު ދެބައެއް ވެއެވެ. އެއީ؛ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ނަފްސު ގަދަވެގަންފައިވާ މީހާއެވެ. އެފަދަ މީހަކުވަނީ އޭނާގެ ނަފްސުގެ އަވައިގައި ޖެހި، އެނަފްސަށް ކިޔަމަންގަންނަ މީހަކު ކަމުގައެވެ. އަދި ނަފްސުގެ އެދުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ނެތި ހަލާކުވެގެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަފްސު އިސްލާހުކުރުން: ދެ ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު

އިހުގެ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅެއްގައިވެއެވެ. ނަފްސަކީ އަޅާއާއި ކީރިތި ވަންތަ ﷲ އާ ދެމެދުގައިވާ ފަރުދާއެކެވެ. އެ ފަރުދާ ހުރަސްކޮށްގެން މެނުވީ އޭނާއަށް އޭނާގެ ވެރި ރައްބުގެ ޙަޟުރަތަށް ނުދެވޭނެތެވެ. މީސްތަކުގެ ނަފްސުތަކާއި އެމީހުންނާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމަށް ބަލާއިރު ދެބައެއް ވެއެވެ. އެއީ؛ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ނަފްސު ގަދަވެގަންފައިވާ މީހާއެވެ. އެފަދަ މީހަކުވަނީ އޭނާގެ ނަފްސުގެ އަވައިގައި ޖެހި، އެނަފްސަށް ކިޔަމަންގަންނަ މީހަކު ކަމުގައެވެ. އަދި ނަފްސުގެ އެދުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ނެތި ހަލާކުވެގެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަލިމަޑުކަމުން ލިބޭ ފިލާވަޅާއި އިބުރަތް

ދުނިޔެއަކީ މުޞީބާތްތަކާއި އާފާތްތަކުގެ ގޮވައްޗެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ޙަޔާތުގައި ބުރައުފުލަން ޖެހުމާއި، ހިތްނުރުހޭ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތި ވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ މަގަކީ އެއީއެވެ. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ދަތި ޙާލަތާއި ތަނަވަސް ކަމުގެ ދުވަސްތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްތަކާއި ޢާފިޔަތުގެ ދުވަސްތަކާވެސް ބައްދަލުވެއެވެ. އުފާވެރިކަމާއި ހިތާމަތަށްވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ލައްވާފައިވަނީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި އިމްތިހާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުނިޔޭގައިވާ ތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާން ކުރައްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނަގައިވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ބިންމަތީގައިވާހާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަލިމަޑުކަމުން ލިބޭ ފިލާވަޅާއި އިބުރަތް

ދުނިޔެއަކީ މުޞީބާތްތަކާއި އާފާތްތަކުގެ ގޮވައްޗެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ޙަޔާތުގައި ބުރައުފުލަން ޖެހުމާއި، ހިތްނުރުހޭ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތި ވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ މަގަކީ އެއީއެވެ. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ދަތި ޙާލަތާއި ތަނަވަސް ކަމުގެ ދުވަސްތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްތަކާއި ޢާފިޔަތުގެ ދުވަސްތަކާވެސް ބައްދަލުވެއެވެ. އުފާވެރިކަމާއި ހިތާމަތަށްވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ލައްވާފައިވަނީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި އިމްތިހާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުނިޔޭގައިވާ ތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާން ކުރައްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނަގައިވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ބިންމަތީގައިވާހާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފަހި ވިސްނުން

ޚިޔާލުތަކަކީ އިންސާނާގެ އިހުސާސްތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ބަދުލުކޮށްލައެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި، އަހަރުމެންނަށް މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، އެއިލާހު ދެއްވި ނިޢްމަތްތައް ހަނދުމަކޮށް، އާޚިރުތާމެދު ހެޔޮ ގޮތުގައި އުއްމީދު ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވައެވެ. ޚިޔާލާތު ފަހި ވިސްނުމަކަށް ގެނެއުމަކީ، ކުރާ އަޅުކަމުގެ އަސަރުތައް އިތުރުވެ، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފަހި ވިސްނުން

ޚިޔާލުތަކަކީ އިންސާނާގެ އިހުސާސްތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ބަދުލުކޮށްލައެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި، އަހަރުމެންނަށް މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، އެއިލާހު ދެއްވި ނިޢްމަތްތައް ހަނދުމަކޮށް، އާޚިރުތާމެދު ހެޔޮ ގޮތުގައި އުއްމީދު ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވައެވެ. ޚިޔާލާތު ފަހި ވިސްނުމަކަށް ގެނެއުމަކީ، ކުރާ އަޅުކަމުގެ އަސަރުތައް އިތުރުވެ، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
އެންމެފަހުގެ

Copyright 2021 © Sheikh Hassan Moosa Fikree