ޖުލައި 09، 2015

ﷲއަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީކޮބާ؟

praying2-620x330

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

މާތް ﷲ އަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރުކުނެވެ. އަދި އީމާންކަމުގެ އެހެން ހުރިހާ ބައިތަކެއް އެބައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދީނުގެ އަސާސެވެ.
މާތް ﷲ އަށް އީމާންވުމަކީ لا إله إلا الله މާތް ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންކުރެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވާކަން ހިތުން ތެދުކޮށް އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި ޤަބޫލު ކުރުމާއި، އެކަލިމައިގެ ސަބަބުން ލާޒިމުވާ محمد رسول الله މުޙައްމަދުގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް އީމާންވުމާއި، މި ރުކުނުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ މާތް ﷲ ގެ ޙައްޤުތަކާއި ކީރިތި މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމެވެ.

އީމާންކަމުގެ ބައިތައް ދިރާސާކުރެވޭ ޢިލްމަކީ ތައުޙީދު ނުވަތަ ޢަޤީދާގެ ޢިލްމުވެ. މަޝްހޫރު ތައުހީދު ފޮތްތަކުގައި މާތް ﷲ އަށް އީމާންވުން ޙައްޤު ގޮތުގައި އީމާންވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ޒިކުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. والله أعلم

މިފޮތްތައް ބައްލަވާ:
http://raajjeislam.com/book/thauheedfoiy.pdf
http://raajjeislam.com/book/fundamentals_of_tawheed.pdf
http://raajjeislam.com/book/thauheed.pdf

Copyright 2021 © Sheikh Hassan Moosa Fikree