ޝައްކު ބަލި: އީމާންކަމާމެދު އުފެދޭ ވަސްވާސް

ނުބައި ވަސްވާސްތައް ހިތަށް ވަނުމަކީ، އީމާންކަން ހިތުގައި ނެތުމުން މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ތިމާ އީމާންކަމުން ބޭރު ކުރުވާ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އީމާންވީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށްވެސް ބައެއްފަހަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝައްކުބަލި: ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެތް؟

ޝައްކުތަކާއި ވަހުމުތައް ގިނަވުމުގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. އެކި މީހުންނަށް ޝައްކުތަކާއި ވަހުމުތައް އުފެދެނީ އެކި ކަންކަމުގައެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް، ޠަހާރަތުގެ ކަންތައްތަކުގަ އާއި ނަމާދުގެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ބަލިމަޑުކަމުން ލިބޭ ފިލާވަޅާއި އިބުރަތް

ދުނިޔެއަކީ މުޞީބާތްތަކާއި އާފާތްތަކުގެ ގޮވައްޗެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ޙަޔާތުގައި ބުރައުފުލަން ޖެހުމާއި، ހިތްނުރުހޭ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތި ވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ މަގަކީ އެއީއެވެ. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހި ވިސްނުން

ޚިޔާލުތަކަކީ އިންސާނާގެ އިހުސާސްތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ބަދުލުކޮށްލައެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި، އަހަރުމެންނަށް މާތް ﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑިޕްރެޝަން: ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވައިލުމަށް ކިޔާނޭ ދުއާތައް

ހިތާމަވެރިކަމާއި، ކަންބޮޑުވުމާއި ގިލަންވެރިކަން ފިލުވައިލުމަށް ކުރާނޭ ދުޢާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އުއްމަތަށްވަނީ އުނގަންނައި ދެއްވާފައެވެ. މި ލިޔުމުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެންމެ މާތް ދިހަ ދުވަސް

ރެޔެކަށްފަހު ރެޔެއް، ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެ ނިމެމުންދާހިނދު، އިންސާނާގެ އަޖަލުވެސް ދަނީ ހަމަވަމުންނެވެ. ރެޔާދުވާލު ތަކުރާރުވަމުންދާ ދިޔުމާއެކު، އިންސާނާ އޭނަގެ ހަޔާތުގެ ދަތުރުގައި، މަންޒިލަކަށްފަހު މަންޒިލެއް ކަޑަތު ކުރެއެވެ. މި ދަތުރުގެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑިޕްރެޝަން: ހައްލަކީ ކޮބާ؟

(އެއްބަނަ ބައި)މި ލިޔުމަކީ އަޅުގަނޑު އަވަސް އޮންލައިން އަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ލޯބިވާ މީހަކު ދުނިޔެއާއި ވަކިވެގެން ދިޔުން، ނުވަތަ އާއިލީ މައްސަލައެއް ޖެހުން، ނޫނީ ދެމަފިރިން ވަރިވުން، ވިޔަފާރި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގައިދުރުކޮށް ސަފުހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން

ކޮވިޑް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ކަމަކަށް މިވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ. އެތައް ކަމެއް ބަދަލުވެފައެވެ. އިޖްތިމާޢީ ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންކަން މިވަނީ ބަދަލުކަރަން ޖެހިފައެވެ. ފިހާރަތަކާއި މީހުން އާންމުކޮށް އެއްވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤިޔާމަތްވާހިނދު . . .

“ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ގާތްވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަނދު ފެޅިއްޖެއެވެ.”(އަލްޤަމްރު 1) “ފަހެ، ލޯތަކަށް ޙައިރާކަންލިބި ތަރަތަރަލާހިނދެވެ.(7) އަދި ހަނދު ކޭތަހިފައި އެއިން އަލިކަން ފިލައިދާހިނދެވެ.(8) އަދި އިރާއި، ހަނދު އެއްވާހިނދެވެ.(9) އެދުވަހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޖުވާކުޅުން: ޒުވާންޖީލުތަކުގެ ހަލާކު

ޒުވާނުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް އިސްލާމް ދީން ބާރުއަޅާ މިންވަރަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤާނުނެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް އިޤްތިޞާދީ ޕްލޭނެއްގައިވެސް ބާރުއަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ ވަގުތުތައް ބޭކާރުގޮތުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...